DU Peng      

TEL:

E-mail:

Research area:

 

Wastewater-based Epidemiology

Environmental Geochemistry

Personal resume

 

Education Background:

Ph.D., Environmental Geography, College of Urban and Environmental Sciences, Peking University, 2011-2016

B.S., Environmental Science, Northeast Agricultural University, 2007-2011

Job experiences:

Lecturer, College of water sciences, Beijing Normal University, 2018-

Postdoc, College of Urban and Environmental Sciences, Peking University, 2016-2018

Scientific research

 

Papers:

Peng Du, Kaiyang Li, Jing Li, Zeqiong Xu, Xiaofang Fu, Jun Yang, Huafang Zhang&Xiqing Li*. Methamphetamine and ketamine use in major Chinese cities, a nationwide reconnaissance through sewage-based epidemiology, Water Research, 2015, 84: 76-84.

Peng Du, Phong K. Thai, Ya Bai, Zilei Zhou, Zeqiong Xu, Xuan Zhang, Jing Wang, Congbin Zhang, Fanghua Hao, Xiqing Li*. Monitoring consumption of methadone and heroin in major Chinese cities by wastewater-based epidemiology, Drug and Alcohol Dependence, 2019, In Press.

Peng Du, Zilei Zhou, Ya Bai, Zeqiong Xu, Tingting Gao, Xiaofang Fu&Xiqing Li*. Estimating heroin abuse in major Chinese cities through wastewater-based epidemiology, Science of the Total Environment, 2017, 605-606: 158-165.

Peng Du, Zilei Zhou, Hongmei Huang, Sheng Han, Zeqiong Xu, Ya Bai&Xiqing Li*. Estimating population exposure to phthalate esters in major Chinese cities through wastewater-based epidemiology, Science of the Total Environment, 2018, 643: 1602-1609.

Congcong Wang, LinlinHou, Jing Li, Zeqiong Xu, Tingting Gao, Jun Yang, Huafang Zhang, Xiqing Li*& Peng Du*, Occurrence of diazepam and its metabolites in wastewater and surface waters in Beijing, Environmental Science and Pollution Research, 2017, 24: 15379-15389.

Maodian Liu, Peng Du, ChenghaoYu,Yipeng He, HaoranZhang,XuejunSun,HuimingLin,Yao Luo, Han Xie, JunmingGuo,YindongTong,QianggongZhang,Long Chen, Wei Zhang,XiqingLi&Xuejun Wang*, Increases of Total Mercury and Methylmercury Releases from Municipal Sewage into Environment in China and Implications, Environmental Science & Technology, 2018, 52: 124-134.

Zeqiong Xu, Peng Du, KaiyangLi,TingtingGao,ZhengluWang,XiaofangFu&XiqingLi*, Tracing methamphetamine and amphetamine sources in wastewater and receiving waters via concentration and enantiomeric profiling, Science of the Total Environment, 2017, 601-602:159-166.

Tingting Gao, Peng Du, ZeqiongXu&Xiqing Li*, Occurrence of new psychoactive substances in wastewater of major Chinese cities, Science of the Total Environment, 2017, 575: 963-969.

Kaiyang Li, Peng Du, Zeqiong Xu, Tingting Gao &Xiqing Li*, Occurrence of illicit drugs in surface waters in China, Environmental Pollution, 2016, 213: 395-402.

Kang Mao, Zhugeng Yang, Peng Du,Zeqiong Xu, Zhenglu Wang &Xiqing Li*, G-quadruplex-hemin DNAzyme molecular beacon probe for the detection of methamphetamine, RSC Advances, 2016, 6: 62754-72759.

Jianfa Gao, Jack O'Brien, Peng Du,Xiqing Li, Christoph Ort, Jochen F. Mueller&Phong K. Thai*, Measuring selected PPCPs in wastewater to estimate the population in different cities in China, Science of the Total Environment, 2016, 568: 164-170.

Jing Li, LinlinHou, Peng Du, Jun Yang, Kaiyang Li, Zeqiong Xu, CongcongWang,HuafangZhang&Xiqing Li*, Estimation of amphetamine and methamphetamine uses in Beijing through sewage-based analysis, Science of the Total Environment, 2014, 490: 724-732.

Usman Khan, Alexander L.N. van Nuijs, Jing Li, WalidMaho, Peng Du,Kaiyang Li, LinlinHou,Jiying Zhang, XiangzhouMeng, Xiqing Li*, Adrian Covaci*, Application of a sewage-based approach to assess the use of ten illicit drugs in four Chinese megacities, Science of the Total Environment, 2014, 487: 710-721.

Teaching experience

 

Advance Environmental Analytical Technology

Social service

 

Peer reviewer of International Journal of Drug Policy, Analytical and Bioanalytical Chemistry, Journal of Hazardous Materials, etc.

Honorary award

 

DistinguishedPostdoctoral Research Fellowof Peking University, 2017

Boya Postdoctoral Research Fellow of Peking University, 2016

Others